Select Page
Elaboración de protocolos de resolución de conflitos e prevención do acoso no traballo

Elaboración de protocolos de resolución de conflitos e prevención do acoso no traballo

Webinar ISSGA Covid

Data do webinar:

23 setembro 2021

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

A maneira de afrontar as situacións de violencia e acoso laboral que poidan darse nas organizacións tenden a adoptar enfoques máis preventivos e integradores, actuando ante calquera tipo de condutas conflitivas, irregulares ou inapropiadas que poidan comportar certo grao de violencia no traballo.

Este webinar, realizado en colaboración con McMutual,  ten por obxectivo ofrecer recomendacións prácticas para a elaboración de protocolos de resolución de conflitos para a prevención do acoso e a violencia laboral desde un enfoque preventivo.

Inscrición

Para asistir a este evento debes rexistrarte usando o formulario que aparece debaixo. Unha vez introducidos os teus datos recibirás un e-mail coa confirmación.

Uns días antes da celebración do evento recibirás un novo e-mail coa ligazón desde a cal poderás seguir o evento por video-streaming.

Importante: Revisa na túa conta de correo non desexado  ou spam por se non recibes o correo de confirmación ou a ligazón á videoconferencia.
Ante calquera dúbida podes contactar con nós no e-mail: issga@atservicios.com

Solicitude de inscrición  Datos da empresa/entidade:
  Lin e acepto a política de privacidade que se indica a continuación

   

  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
  Responsable do tratamento Xunta de Galicia – Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia
  Finalidades do tratamento Tramitar a súa solicitude para xestionar o acceso e a elaboración e entrega do certificado que acredita a formación recibida.

  Doutra banda, coa información facilitada por vostede, creamos un arquivo que serve para mandarlle información doutros cursos, xornadas ou eventos similares ou relacionados nos que vostede podería estar interesado.

  Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada
  Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros
  Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en: https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
  Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

   

   

  Prevención e pandemia: a resposta da unidade de referencia COVID-19 do Issga e dos servizos de prevención alleos

  Prevención e pandemia: a resposta da unidade de referencia COVID-19 do Issga e dos servizos de prevención alleos

  ISSGA - Unidade COVID

  Data do webinar:

  6 xullo 2021

  }

  Hora de comezo:

  10:30 horas

  Modalidade:

  Videoconferencia

  Vídeo do evento

  A unidade de referencia COVID-19 constitúese como órgano de carácter transitorio a través do que se canalizarán e difundirán as actuacións do Issga para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da COVID-19, e ten como obxectivo asesorar tecnicamente e dar apoio no eido da prevención de riscos laborais por mor da pandemia en Galicia.

  Os beneficiarios desta unidade, ademais dos interlocutores sociais, serán o servizos de prevención de riscos laborais, as asociacións profesionais, as empresas, o emprego autónomo e as administracións públicas.

  Neste webinar indicaranse as principais mensaxes e criterios para a adopción das medidas preventivas fronte á esta pandemia nos centros de traballo, se detallarán as actuacións feitas pola Unidade COVID-19 nas labores de asesoramento e apoio técnico especializado e de información e formación, se exporán os riscos derivados das novas condicións de traballo asociadas á crise sanitaria e se explicarán o papel dos servizos de prevención no contexto derivado da COVID-19.

  k

  Proceso de inscrición pechado.

  Impacto emocional COVID-19

  Impacto emocional COVID-19

  Webinar ISSGA Covid

  Data do webinar:

  22 xuño 2021

  }

  Hora de comezo:

  10:30 horas

  Modalidade:

  Videoconferencia

  Vídeo do evento

  A Covid non soamente está a atentar contra a nosa saúde física ou a nosa economía, tamén está a supoñer un prexuízo para a nosa saúde mental. 

  Un estado de ánimo que vén dado polo medo ao contaxio, o aumento das noticias negativas, a falta de contacto coa nosa contorna ou a incerteza ante unha situación tan cambiante. Estes factores representan unha sintomatoloxía que está relacionada máis coa fatiga mental e psicolóxica que coa fatiga física. 

  Neste webinar, realizado en colaboración con Fraternidad-Muprespa, veremos as emocións e estados de ánimo que nos provocou a COVID 19, a través de exemplos de persoas reais e daremos claves e ferramentas para soportar mellor esta situación.

  k

  Proceso de inscrición pechado.

  A prevención de riscos laborais na PEME: unha actitude preventiva salva vidas

  A prevención de riscos laborais na PEME: unha actitude preventiva salva vidas

  Webinar_PEME_xuno

  Data do webinar:

  15 xuño 2021

  }

  Hora de comezo:

  10:15 horas

  Modalidade:

  Videoconferencia

  Vídeo do evento

   Este webinar, realizado en colaboración con Asepeyo, abordará a problemática do cumprimento da normativa en prevención de riscos laborais na pequena e mediana empresa así como a importancia de implicar aos xestores laborais daquelas para que motiven aos seus clientes a cumprir coa súas obrigas preventivas.

  A organización desta actividade formativa baséase na sinistralidade e obrigas legais da PEME, avaliando a situación actual así como a evolución no cumprimento dende que a Lei de prevención de riscos laborais comezou a súa andaina.

  Nesta acción de información e sensibilización indicaranse as pautas para mellorar a compresión e a toma de conciencia sobre a importancia da seguridade e a saúde no traballo e os seus aspectos clave, así como as competencias para un desenvolvemento eficaz neste ámbito.

  k

  Proceso de inscrición pechado.

  Empresa saudable. Prevención das enfermidades cardiovasculares e o ictus

  Empresa saudable. Prevención das enfermidades cardiovasculares e o ictus

  Empresa saudable

  Data do webinar:

  25 maio 2021

  }

  Hora de comezo:

  10:15 horas

  Modalidade:

  Videoconferencia

  Vídeo do evento

  Realizado en colaboración con Ibermutua.

  O custo persoal, social e laboral das enfermidades e accidentes cardio e cerebrovasculares supón máis do 10% do gasto sanitario público de España e é a primeira causa de discapacidade no adulto.

  Para as empresas é tamén un custo moi elevado en termos de baixas laborais, adaptacións de postos de traballo, indemnizacións, rotacións, etc. por non falar do custo humano que representa esta enfermidade nas empresas.

  A información é clave na prevención, esta actividade ten como obxectivo “informar para previr” e contribuír a apoiar esta liña de sensibilización no ámbito da saúde laboral do tecido empresarial galego.

  k

  Proceso de inscrición pechado.