Select Page
A prevención de riscos laborais na PEME: unha actitude preventiva salva vidas

A prevención de riscos laborais na PEME: unha actitude preventiva salva vidas

Webinar_PEME_xuno

Data do webinar:

15 xuño 2021

}

Hora de comezo:

10:15 horas

Modalidade:

Videoconferencia

 Este webinar, realizado en colaboración con Asepeyo, abordará a problemática do cumprimento da normativa en prevención de riscos laborais na pequena e mediana empresa así como a importancia de implicar aos xestores laborais daquelas para que motiven aos seus clientes a cumprir coa súas obrigas preventivas.

A organización desta actividade formativa baséase na sinistralidade e obrigas legais da PEME, avaliando a situación actual así como a evolución no cumprimento dende que a Lei de prevención de riscos laborais comezou a súa andaina.

Nesta acción de información e sensibilización indicaranse as pautas para mellorar a compresión e a toma de conciencia sobre a importancia da seguridade e a saúde no traballo e os seus aspectos clave, así como as competencias para un desenvolvemento eficaz neste ámbito.

Inscrición

Para asistir a este evento debes rexistrarte usando o formulario que aparece debaixo. Unha vez introducidos os teus datos recibirás un e-mail coa confirmación.

Uns días antes da celebración do evento recibirás un novo e-mail coa ligazón desde a cal poderás seguir o evento por video-streaming.

Importante: Revisa na túa conta de correo non desexado  ou spam por se non recibes o correo de confirmación ou a ligazón á videoconferencia.
Ante calquera dúbida podes contactar con nós no e-mail: issga@atservicios.com

Solicitude de inscrición  Datos da empresa/entidade:
  Lin e acepto a política de privacidade que se indica a continuación

   

  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
  Responsable do tratamento Xunta de Galicia – Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia
  Finalidades do tratamento Tramitar a súa solicitude para xestionar o acceso e a elaboración e entrega do certificado que acredita a formación recibida.

  Doutra banda, coa información facilitada por vostede, creamos un arquivo que serve para mandarlle información doutros cursos, xornadas ou eventos similares ou relacionados nos que vostede podería estar interesado.

  Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada
  Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros
  Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en: https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
  Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais