Select Page
Webinar ISSGA Covid

Data do webinar:

23 setembro 2021

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

A maneira de afrontar as situacións de violencia e acoso laboral que poidan darse nas organizacións tenden a adoptar enfoques máis preventivos e integradores, actuando ante calquera tipo de condutas conflitivas, irregulares ou inapropiadas que poidan comportar certo grao de violencia no traballo.

Este webinar, realizado en colaboración con McMutual,  ten por obxectivo ofrecer recomendacións prácticas para a elaboración de protocolos de resolución de conflitos para a prevención do acoso e a violencia laboral desde un enfoque preventivo.

Inscrición

Para asistir a este evento debes rexistrarte usando o formulario que aparece debaixo. Unha vez introducidos os teus datos recibirás un e-mail coa confirmación.

Uns días antes da celebración do evento recibirás un novo e-mail coa ligazón desde a cal poderás seguir o evento por video-streaming.

Importante: Revisa na túa conta de correo non desexado  ou spam por se non recibes o correo de confirmación ou a ligazón á videoconferencia.
Ante calquera dúbida podes contactar con nós no e-mail: issga@atservicios.com

Solicitude de inscrición  Datos da empresa/entidade:
  Lin e acepto a política de privacidade que se indica a continuación

   

  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
  Responsable do tratamento Xunta de Galicia – Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia
  Finalidades do tratamento Tramitar a súa solicitude para xestionar o acceso e a elaboración e entrega do certificado que acredita a formación recibida.

  Doutra banda, coa información facilitada por vostede, creamos un arquivo que serve para mandarlle información doutros cursos, xornadas ou eventos similares ou relacionados nos que vostede podería estar interesado.

  Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada
  Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros
  Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en: https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
  Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais